Advokatska kancelarija Radović

Radno pravo

Naš tim advokata pruža klijentima sve usluge iz oblasti radnog prava, od dana zasnivanja radnog odnosa pa do njegovog prestanka, a naročito:

  • Pružanje konsultantskih usluga klijentima u oblasti radnih odnosa;
  • Izrada ugovora o radu;
  • Izrada i izmene svih opštih akata kod poslodavca (Pravilnik o radu, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji kao i svi drugi opšti akti iz oblasti radnog prava);
  • Izrada kolektivnih ugovora, pregovori sa sindikatima u postupku zaključivanja i izmena kolektivnih ugovora;
  • Izrada izmena ugovora o radu;
  • Otkaz ugovora o radu kao i izricanje drugih mera (upozorenje, novčana kazna, suspenzija);
  • Zaštita od zlostavljanja na radu (mobing) kao i sprečavanje zloupotrebe zlostavljanja na radu;
  • Radno-pravna pitanja u postupku statusnih i drugih promena kod poslodavca;
  • Postupak rešavanja viška zaposlenih;
  • Zastupanje klijenata u radnim sporovima i drugim postupcima.

Radno pravo